Cung cấp các thiết bị quạt công nghiệp
ABB fan_ABB blower_EBMpapst fan

D2D146-AA02-22 LAPPRO AUTOMATION
D2D160-BE02-09 LAPPRO AUTOMATION
D2D160-BE02-11 LAPPRO AUTOMATION
D2D160-BE02-12 LAPPRO AUTOMATION
6134HU-901 LAPPRO AUTOMATION
D2E146-AP47-B8 LAPPRO AUTOMATION
D2E146-AP51-C1 LAPPRO AUTOMATION
D4E225-CC01-39 LAPPRO AUTOMATION
G2E140-PI51-09 LAPPRO AUTOMATION
W2E143-AA09-01 LAPPRO AUTOMATION
W2E200-HH38-06 LAPPRO AUTOMATION
6314HR-900 LAPPRO AUTOMATION
6314HU-901 LAPPRO AUTOMATION
7114NHR-147 LAPPRO AUTOMATION
7114NHU-148 LAPPRO AUTOMATION
6134HR-9000 LAPPRO AUTOMATION
RB4C-355/170K-9207RH LAPPRO AUTOMATION
RBC335/170K-9207RH LAPPRO AUTOMATION
7114NHR LAPPRO AUTOMATION
G2E140-PI51-09 LAPPRO AUTOMATION
D2D146-BG03-14 LAPPRO AUTOMATION
D2E160-AH02-15 LAPPRO AUTOMATION
D2E133-AM47-01 LAPPRO AUTOMATION
D2E133-CF01-60 LAPPRO AUTOMATION
D2E133-CF01-60 LAPPRO AUTOMATION
D2E133-C133-22 LAPPRO AUTOMATION
D2E133-CO47-93 LAPPRO AUTOMATION
D2E133-C067-92 LAPPRO AUTOMATION
D2E146-AA03-11 LAPPRO AUTOMATION
D2E097-CB01-02 LAPPRO AUTOMATION
D2E146-AP47-79 LAPPRO AUTOMATION
D2E146-AP47-C3 LAPPRO AUTOMATION
D2E146-AP47-B8 LAPPRO AUTOMATION
D2E146-AP51-80 LAPPRO AUTOMATION
D2E146-AP51-C1 LAPPRO AUTOMATION
D2E146-AP47-79 LAPPRO AUTOMATION
D2E146-CD51-23 LAPPRO AUTOMATION
D2E146-CD51-09 LAPPRO AUTOMATION
D2E160-AA05-08 LAPPRO AUTOMATION
D2E160-AB01-06 LAPPRO AUTOMATION
D2E160-AH01-17 LAPPRO AUTOMATION
D2E160-AH02-15 LAPPRO AUTOMATION
D4E180-CA02-36 LAPPRO AUTOMATION
D4E225-CC01-30 LAPPRO AUTOMATION
D4E225-CC01-39 LAPPRO AUTOMATION
D4E225-CC07-37 LAPPRO AUTOMATION
4214-VAR LAPPRO AUTOMATION
RG35P-4DK.7M1L LAPPRO AUTOMATION
ACS607-0760-3 630KW(ABB fan) LAPPRO AUTOMATION
ACS800-204 1GBT(ABB fan) LAPPRO AUTOMATION
ACS800-04-0210-3 LAPPRO AUTOMATION
ACS800-404-2600-7 LAPPRO AUTOMATION
ACS800-404-1400-7 LAPPRO AUTOMATION
DCS501B0200-41-2102000(ABB fan) LAPPRO AUTOMATION
DCS501B2003-41-2102000(ABB fan) LAPPRO AUTOMATION
RH35M-4EK.2F.1R LAPPRO AUTOMATION
RH40M-4EK.4I.1R LAPPRO AUTOMATION
RD23P-4DW-4I.1L LAPPRO AUTOMATION
RD22P-4DW.4N.1R LAPPRO AUTOMATION
RD25S-4EW.4N.1L LAPPRO AUTOMATION
RD25S-4EW.4I.DL LAPPRO AUTOMATION
GR31M-2DK.5H.2R LAPPRO AUTOMATION
RG35P-4DK.7M.1R LAPPRO AUTOMATION
G2E140-PI51-09 LAPPRO AUTOMATION
G2E160-AY47-01 LAPPRO AUTOMATION
G2E180-EH03-01 LAPPRO AUTOMATION
R2D220-AB02-10 LAPPRO AUTOMATION

Liên hệ để nhận báo giá:
LAPPRO AUTOMATION CO., LTD.
Add: 92 Nghĩa Hưng, P.6, Tân Bình, TP.HCM
Phone: 0989510741/ 094.181.7667 (Ms. An Nguyen)
Email: sales@lappro.vn
Skype: lappro-automation
http://lappro.vn/qu%E1%BA%A1t-ebmpapst_ebmpapst
https://www.facebook.com/LapproAutom...type=3&theater