Khi không có gia đình, người đàn ông, sẽ cô đơn một mình trên thế giới này và run rẩy trước cái lạnh.
Trang chuyên chia sẻ danh ngôn cuộc sống, danh ngôn về tình yêu, gia đình, bài học, câu nói hay, truyện hay về cuộc sống, mỗi câu truyện là một bài học, góc nhìn về cuộc sống thêm ý nghĩa.

1. Writers will happen in the best of families.
– Rita Mae Brown
Những nhà văn sẽ được sinh ra trong những gia đình tuyệt vời nhất.


2. One’s family is the most important thing in life. I look at it this way: One of these days I’ll be over in a hospital somewhere with four walls around me. And the only people who’ll be with me will be my family.
– Robert Byrd
Gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống mỗi người. Tôi nhìn nhận nó thế này: Một ngày nào đó tôi sẽ đến bênh viện nơi bao quanh tôi là 4 bức tường. Và người sẽ ở cạnh tôi sẽ là gia đình của tôi.


3. Family life is too intimate to be preserved by the spirit of justice. It can be sustained by a spirit of love which goes beyond justice.
– Reinhold Niebuhr
Cuộc sống gia đình quá gần gũi để bảo vệ bởi một tâm hồn công bằng. Nó chỉ có thể được giữ vững bởi một tâm hồn đầy tình yêu thương vượt xa mọi lẽ công bằng.


4. We must take care of our families wherever we find them.
– Elizabeth Gilbert
Chúng ta phải chăm sóc gia đình của mình ở bất cứ nơi đâu ta tìm thấy họ.


5. There is no such thing as fun for the whole family.
– Jerry Seinfeld
Không có điều gì vui vẻ như gia đình bạn.


6. I sustain myself with the love of family.
– Maya Angelou
Tôi cứu sống chính bản thân mình nhờ tình yêu của gia đình tôi.


7. When trouble comes, it’s your family that supports you.
– Guy Lafleur
Khi khó khăn xuất hiện, gia đình sẽ luôn ủng hộ bạn.


8. Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold.
– Andre Maurois
Khi không có gia đình, người đàn ông, sẽ cô đơn một mình trên thế giới này và run rẩy trước cái lạnh.


9. A man should never neglect his family for business.
– Walt Disney
Người đàn ông sẽ không bao giờ bỏ bê gia đình anh ấy vì công việc.


10. The strength of a nation derives from the integrity of the home.
– Benjamin Franklin
Sức mạnh của một dân tộc có nguồn góc từ sự toàn vẹn của một gia đình.