Đào tạo chứng chỉ an toàn lao động

Tel: Ms Vân - 0981 516 916


thông tin
Về việc tổ chức lớp An toàn, vệ sinh cần lao theo nghị định 44/2016
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015;

cứ Luật an toàn, vệ sinh cần lao ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ cần lao - Thương binh và Xã hội;
Chính phủ quy định chitiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinhlao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toànlao động, huấnluyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trườnglao động.
cứ nhu cầu đào tạo của các đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước. Viện phát triển kinh tế quốc tế xin thông tin tổ chức khóa Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động như sau:
I. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, HỌC PHÍ, GIẢNG VIÊN, THỦ TỤC NHẬP HỌC
1: Địa điểm :
Tại Viện phát triển kinh tế quốc tế - Tại đợn vị,doanh nghiệp và các thị thành khác trên cả nước
2. khai học: Viện ngay tổ chức các lớp hằng tuần và tại các đơn vị có nhu cầu
3. Học phí: Tùy theo số lượng học viên và hiệp đồng
4.GIẢNG VIÊN: Có nhiều năm kinh nghiệm thực tế và giảng dạy tại, Các sở lao động, các tổng liên đoàn cần lao... đáp ứng yêu cầu Thông tư 27/2013 và nghị định 44 về điều kiện GIẢNG VIÊN.
5. Thủ tục nhập học: 02 ảnh 3x4, CMTND photokhông cần công chứng tại lớp ngày khai học
6. Kết thúc khóa tập huấn, 100% chiến sĩ ATLĐ đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận và chứng chỉ,sổ theo dõi của Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế
II.ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC
1. Nhóm 1: Người quản lý đảm trách công tác an toàn, vệ sinh cần lao bao gồm:
a)Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sinh sản, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
b)Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ gánh vác công tác an toàn, vệ sinh cần lao.
2. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh cần lao bao gồm:
a)Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh cần lao của cơ sở;
b)Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
3. NHóm 3: Người cần lao làm thuê việc có đề nghị nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm mướn việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm nhặt về an toàn, vệ sinh cần lao do Bộ cần lao - Thương binh và Xã hội ban hành.
4. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc đểlàm việc cho người dùng lao động.
5. Nhóm 5: Người làm côngtác y tế.
6. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh cần lao.

Các cá nhân chủ nghĩa, đơn vị có nhu cầu đào tạo số lượng xin vui lòng liên tưởng để được học phí ưu đãi tốt nhất
PHÒNG ĐÀO TẠO

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC TẾ
CS1 : Tòa nhà CT4AX2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
CS2 : Tòa nhà Lê Hải, 128 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q.Phú Nhuận, HCM
Ms.Thương: 0981 516 916
Email: vienquocte29@gmail.com